Hallituksen esitys LVM/2021/100

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta

HE 157/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Erica Karppinen, p. 029 5342107

Asia

Esityksessä ehdotetaan Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen nimeämistä Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaiseksi kansalliseksi koordinointikeskukseksi. Kansallisen koordinointikeskuksen nimeämiseksi ehdotetaan esityksessä muutettavaksi Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia ja sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 28.12.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Esityksestä seuraisi Kyberturvallisuuskeskukselle uusia EU-asetukseen perustuvia tehtäviä, joiden hoitamiseen on tarkoitus alkuvaiheessa ohjata rahoitusta Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenolisäyksistä. EU-asetuksen vähimmäisvaatimukset voidaan toteuttaa yhdellä tai kahdella henkilötyövuodella. Näillä resursseilla jäävät tietoyhteiskunnalle odotettavissa olevat hyödyt ja EU-asetuksen mukanaan tuoma lisäarvo yritystoiminnan kiihdyttämiselle kuitenkin saavuttamatta. Tämä lisäarvo voitaisiin saavuttaa viidellä henkilötyövuodella. Toiminnan pysyvää rahoitusta on tarkoitus tarkastella tulevaisuudessa erikseen. Tehtävien hoitamiseen olisi mahdollista hakea EU-rahoitusta, jonka saamisen edellytyksenä on, että kansallista vastinrahaa on 50 prosenttia määrärahasta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.