Hallituksen esitys LVM/2021/100

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta

HE 157/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Erica Karppinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342107
Asia
Esityksessä ehdotetaan Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen nimeämistä Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaiseksi kansalliseksi koordinointikeskukseksi. Kansallisen koordinointikeskuksen nimeämiseksi ehdotetaan esityksessä muutettavaksi Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia ja sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 28.12.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esityksestä seuraisi Kyberturvallisuuskeskukselle uusia EU-asetukseen perustuvia tehtäviä, joiden hoitamiseen on tarkoitus alkuvaiheessa ohjata rahoitusta Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenolisäyksistä. EU-asetuksen vähimmäisvaatimukset voidaan toteuttaa yhdellä tai kahdella henkilötyövuodella. Näillä resursseilla jäävät tietoyhteiskunnalle odotettavissa olevat hyödyt ja EU-asetuksen mukanaan tuoma lisäarvo yritystoiminnan kiihdyttämiselle kuitenkin saavuttamatta. Tämä lisäarvo voitaisiin saavuttaa viidellä henkilötyövuodella. Toiminnan pysyvää rahoitusta on tarkoitus tarkastella tulevaisuudessa erikseen. Tehtävien hoitamiseen olisi mahdollista hakea EU-rahoitusta, jonka saamisen edellytyksenä on, että kansallista vastinrahaa on 50 prosenttia määrärahasta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen