Hallituksen esitys LVM/2021/112

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

HE 196/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Katja Peltola, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342031
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia (1687/2009). Muutoksella pantaisiin täytäntöön kalastusalan työtä koskeva neuvoston direktiivi. Esityksen mukaan vaatimus miehistöluetteloa koskevien tietojen toimittamisesta maihin ulotettaisiin koskemaan kaiken kokoisia kalastusaluksia. Soveltamisalan ulkopuolelle jätettäisiin itsenäisesti kalastusta harjoittavat sekä muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa kalastavat ammatinharjoittajat. Lisäksi lakiin tehtäisiin muita tietojenluovuttamista koskevia täsmennyksiä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei arvioida olevan vaikutuksia valtiontalouteen. Ehdotuksella säädettäisiin vähäisiä tietojen toimittamiseen liittyviä lisävelvoitteita. Muutoksella arvioidaan olevan kalastajien turvallisuutta edistäviä vaikutuksia, sillä muutoksen seurauksena toimivaltaisella viranomaisella olisi nykyistä paremmat edellytykset saada tieto aluksen miehityksestä aluksen joutuessa merihätään.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen