Hallituksen esitys VM/2021/144

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta

HE 142/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Terhi Järvikare, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530113
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vuoden 2022 tuloveroasteikosta. Ehdotettu laki sisältää valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon. Asteikon tulorajoja korotettaisiin noin 3,0 prosentilla. Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää sekä kertymä- ja poistumaprosentteja samoin kuin kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin. Kotitalousvähennystä ehdotetaan korotettavaksi öljylämmityksestä luopumisen osalta siten, että enimmäismäärää korotettaisiin 2 250 eurosta 3 500 euroon ja vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotettaisiin työkorvausten osalta 40 prosentista 60 prosenttiin ja palkkojen osalta 15 prosentista 30 prosenttiin. Muutos olisi väliaikainen ja se olisi voimassa vuosina 2022–2027. Lisäksi ehdotetaan, että vastaava korotus koskisi kotitalous-, hoiva- tai hoitotyön perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä vuosina 2022 ja 2023. Työsuhdeauton verotusarvoa ehdotetaan alennettavaksi 85 eurolla kuukaudessa niiden autojen kohdalla, joiden autoverolain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu hiilidioksidipäästö on vähintään 1 ja enintään 100 grammaa kilometriä kohden. Kyse olisi määräaikaisesta verotuesta vuosille 2022–2025. Tulonhankkimiskäytössä olevan yhteisetuuden osuuden hankintaan kohdistuvan velan korot säädettäisiin vähennyskelpoisiksi korkomenoiksi. Metsävähennystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa yhteismetsillä olisi metsävähennysoikeus verovuonna 2022 tai sen jälkeen hankittujen metsien perusteella vain, jos sen osakaskunnan osuuksista verovuoden päättyessä vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden tai kuolinpesien omistuksessa. Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että palkkatulon lähdeveron suuruus olisi 14,5 prosenttia, mikäli palkkatulosta olisi suoritettava kunnallisveroa Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvalle kunnalle. Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi tarkennus hankintalakiin jo tehdyn muutoksen seurauksena. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2022 alusta. Kotitalousvähennystä koskeva säännös olisi voimassa vuoden 2027 loppuun ja työsuhdeautojen verotusarvon alentamista koskeva säännös olisi voimassa vuoden 2025 loppuun.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esityksessä ehdotettujen muutosten arvioidaan vähentävän verotuloja yhteensä noin 578 miljoonalla eurolla. Valtion verotulojen arvioidaan vähentyvän noin 335 miljoonalla eurolla. Kuntien verotulojen arvioidaan vähenevän noin 225 miljoonalla eurolla. Seurakuntien verotulojen arvioidaan vähenevän noin 11 miljoonalla ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun tuoton noin 7 miljoonalla eurolla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen