Valtioneuvoston asetus YM/2021/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin vuosina 2021-2030 myönnettävästä valtionavustuksesta

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen, p. 029 5250240

Asia

Uudella asetuksella säädettäisiin valtion varoista myönnettävästä valtionavustuslain mukaisesta erityisavustuksesta Helmi-elinympäristöohjelman mukaisiin luonnon monimuotoisuutta edistäviin hankkeisiin. Avustusta voisivat hakea esimerkiksi kunnat, yhdistykset ja säätiöt. Avustushausta käytettäisiin nimeä Kunta- ja Järjestö-Helmi. Avustusjärjestelmä perustuisi hakijan tekemään hakemukseen. Valtionapuviranomaisena toimisi ELY-keskus. Asetuksessa säädettäisiin sen soveltamisalasta ja tavoitteesta. Asetukseen sisältyisivät valtionavustuslakia tarkentavat säännökset valtionavustuksen myöntämisestä kuten avustettavista hankkeista, avustuksen myöntämisen edellytyksistä ja rajoituksista, avustuksen hakijasta ja avustuksen enimmäismäärästä. Lisäksi asetuksessa olisivat säännökset valtionavustukseen oikeuttavista hyväksyttävistä kustannuksista. Asetus olisi voimassa määräajan ja sitä sovellettaisiin vuosina 2021–2030.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin vuosina 2021-2030 myönnettävästä valtionavustuksesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Valtionavustusta voitaisiin myöntää valtion talousarvion enimmäismäärien rajoissa ja sen mukaisesti kuin ympäristöministeriö osoittaa Uudenmaan ELY-keskukselle avustuksiin tarvittavaa määrärahaa momentilta 35.10.21. Kunta- ja Järjestö-Helmin kuluiksi on arvioitu vuoteen 2030 mennessä 20 miljoonaa euroa. Ensimmäisen hakukierroksen viiden miljoonan euron määräraha sisältyy vuoden 2021 talousarvioon. Helmi-ohjelman mukaisten hoitotoimien arvioidaan työllistävän inventoijia, suunnittelijoita sekä kunnostus- ja hoitotöitä tekeviä toimijoita ja yrittäjiä. Ennallistamis- ja kunnostustöiden työllisyysvaikutukset vaihtelevat elinympäristöittäin ja tarvittavien työlajien mukaan, mutta keskimäärin vaikutusten arvioidaan olevan noin 10 henkilötyövuotta miljoonaa euroa kohden. YMPÄRISTÖ: Valtionavustusta myönnettäisiin hankkeisiin, jotka parantavat ja turvaavat luonnon monimuotoisuutta. Hankkeilla parannettaisiin soiden, lintuvesien ja -kosteikkojen, perinnebiotooppien, metsien sekä pienvesien ja rantaluonnon tilaa. Toimenpiteet vaikuttaisivat positiivisesti kyseisten elinympäristöjen luontotyyppeihin ja lajistoon sekä turvaisivat niille ominaisten piirteiden säilymistä. YHTEISKUNNALLISET: Avustushaut edistäisivät alueellista ja paikallista vaikuttavuutta ja yhteistyötä sekä kehittäisivät monimuotoisuustyön valmiuksia eri sektoreilla. Kuntien ja järjestöjen luonnonhoitohankkeet vaikuttaisivat myönteisesti kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin oman lähiluontonsa hoitoon.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.