Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/24

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 28/2021; EV 123/2021 vp)

HE 28/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Riitta Kokko-Herrala, Hallitusneuvos p.029 5163345
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää liitteiden 7-56 tarkoittamat lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista
 2. Lag om pensionsstiftelser och pensionskassor
 3. Laki lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista
 4. Lag om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor
 5. Vakuutuskassalaki
 6. Lag om försäkringskassor
 7. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 a ja 29 e §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 29 a och 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
 9. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
 11. Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta
 12. Lag om införande av lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor, lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor och lagen om försäkringskassor
 13. Laki yrittäjän eläkelain 1 ja 146 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 1 och 146 § i lagen om pension för företagare
 15. Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 3 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 11 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen
 17. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
 18. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
 19. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
 21. Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar
 23. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
 24. Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
 25. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 1 luvun 4 §:n ja 7 luvun 6 b §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 1 kap. 4 § och 7 kap. 6 b § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
 27. Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
 29. Laki merimieseläkelain 215 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 215 § i lagen om sjömanspensioner
 31. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
 32. Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
 33. Laki vapaaehtoisten lisäeläkejärjestelyjen tasa-arvoistamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 10 § i lagen om jämställande av frivilliga tilläggspensionsarrangemang
 35. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 19 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
 37. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 2 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
 39. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 4 ja 30 c §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 4 och 30 c § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
 41. Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
 42. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
 43. Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 81 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 81 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
 45. Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta
 46. Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
 47. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 5 kap. 15 § i kreditinstitutslagen
 49. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 50. Lag om ändring av 4 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare
 51. Laki kilpailulain 23 §:n muuttamisesta
 52. Lag om ändring av 23 § i konkurrenslagen
 53. Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 54. Lag om ändring av 3 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
 55. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 56. Lag om ändring av 1 § i lagen om utländska försäkringsbolag