Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/24

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 18/2020 vp; EV 127/2021 vp)

HE 18/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Merituuli Mähkä, Hallitusneuvos p.029 5163575
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 31 päivänä tammikuuta 2022 kuitenkin niin, että lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettavan lain 21 a ja 21 b § ja 21 c §:n 1—3 momentti tulevat voimaan 24 päivänä marraskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen