Valtioneuvoston asetus SM/2021/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi ja riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Elina Rantakokko, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488611
Asia
Esitetään, että säädetään valtioneuvoston päätöksen mukaisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 3 luvun 8 §:n 2 momentin sekä 10 §:n 2 momentin nojalla menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi ja riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Tarkoituksena on antaa tarkemmat säännökset niistä tilanteista, joissa yksinkertaistettua tuntemismenettelyä voi ja tehostettua tuntemismenettelyä tulee soveltaa ja riskitekijöistä, jotka voivat osoittaa vähäistä tai tavanomaista suurempaa riskiä. Säännöksillä olisi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä tehostava vaikutus, sillä aikaisempaa tarkempaa sääntelyä on helpompaa noudattaa. Ehdotetuilla säännöksillä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, joitakin vähäisiä vaikutuksia voi syntyä ilmoitusvelvollisille esimerkiksi henkilöstön perehdyttämisestä uuden sääntelyn sisältöön. Esitettävä sääntely voi jossain määrin vähentää ilmoitusvelvollisten hallinnollista taakkaa, sillä sen avulla ilmoitusvelvollisten olisi aikaisempaa helpompaa arvioida, missä tilanteissa esimerkiksi asiakkaaseen voi liittyä vähäisiä tai suurempia riskitekijöitä. Ehdotetuilla säännöksillä ei arvioida olevan juuri vaikutuksia kuluttajiin, sillä asiakasta koskevan tuntemismenettelyn ja riskien arvioimisen perusteista säädetään jo rahanpesulaissa. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi ja riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen