Ohjelmat SM/2021/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Sisäministeriö

Esitys Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston Suomen ohjelmaksi ohjelmakaudelle 2021–2027

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Laura Yli-Vakkuri, Ylijohtaja p.029 5488250
Asia
Esitys koskee Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ohjelmaa EU-ohjelmakaudelle 2021-2027. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta voidaan rahoittaa toimia, joilla kehitetään turvapaikkajärjestelmää ml. sen ulkoista ulottuvuutta, vahvistetaan ja kehitetään laillista muuttoliikettä, edistetään kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja osallisuutta sekä torjutaan laitonta muuttoliikettä ja tehostetaan paluutoimia. Ohjelma on valmisteltu sisäministeriön johdolla poikkihallinnollisessa työryhmässä, jossa on edustajia rahaston toimialoista vastaavista ministeriöistä ja niiden alaisista viranomaisista sekä järjestöistä. Ohjelma kattaa myös Ahvenanmaan maakunnan.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy esityksen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelmaksi 2021-2027 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: (mom. 12.26.98 ja 26.01.26) Sisäasioiden rahastojen, joihin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston lisäksi kuuluu sisäisen turvallisuuden rahasto sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline, ohjelmien kautta saatava rahoitus kasvaa merkittävästi verrattuna edeltävään ohjelmakauteen. Suomen osuus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston EU-rahoituksesta ohjelmakaudella 2021–2027 on 67,93 miljoonaa euroa. Ohjelmakauden aikana ohjelmaan on mahdollista saada lisärahoitusta rahaston temaattisen välineen kautta sekä väliarvioinnin yhteydessä. Vuosina 2021-2022 ohjelman kautta maksettavan, temaattiseen välineen mukaisen uudelleensijoittamista tai humanitaarista maahanpääsyä koskevan rahoitusosuuden arvioidaan olevan yhteensä noin 33,8 miljoonaa euroa. EU-rahoituksen lisäksi avustettavaan toimintaan tulee osoittaa kansallista rahoitusta, joka voi olla valtion, kuntasektorin ja yksityisen sektorin rahoitusta. Virastot osoittavat valtion kansallista rahoitusta rahastosta avustettaviin toimiin omien määrärahojensa puitteissa. Toimenpiteiden edellyttämä valtion rahoitus toteutetaan valtiontalouden kehysten puitteissa tarvittaessa kohdentamalla määrärahoja uudelleen. Komissiolta saatavat tulot budjetoidaan momentille 12.26.98 EU:lta saatavat tulot ja arvio ohjelmakauden vuosittaisesta rahoituksesta momentille 26.01.26 EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021-2027. Ohjelmakauden määrärahat sisältyvät 2021 talousarvioon, julkisen talouden suunnitelmaan 2022-2025 ja vuoden 2022 talousarvioesitykseen. Määräraha on kehyksen ulkopuolista rahoitusta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen