Valtioneuvoston kirjelmä VM/2021/190

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta ja asetuksen (EU) N:o 1387/2013 kumoamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)

U 67/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Upi Talsi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530868
Asia
Euroopan komissio antaa ehdotuksen neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta ja asetuksen (EU) N:o 1387/2013 kumoamisesta. Unionin tullisuspensiojärjestelmän tavoitteena on turvata jalostusteollisuudessa käytettävien unionin tullitariffin mukaan tullinalaisten raaka-aineiden saanti tullitta tai alennetuin tullein silloin, kun tuotanto unionissa on riittämätöntä tai olematonta. EU:lla on yksinomainen toimivalta kauppapolitiikan ja tullilainsäädännön alalla. Asetus olisi suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Asetusta sovellettaisiin 1.1.2022 alkaen.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksen liitteessä luetellut tullien suspensiot olisivat kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden tuojien hyödynnettävissä. Asetusehdotukseen liitetyn rahoitusselvityksen mukaan ehdotuksella on rahoitusvaikutuksia unionin omiin varoihin. Ehdotetuista muutoksista aiheutuvan tulonmenetyksen arvioidaan olevan noin 970,5 miljoonaa euroa vuodessa (75 % kantamatta jääneistä tulleista). Jäsenvaltiot saavat pitää 25 % tulleista kantopalkkiona. Suomen osalta vaikutukset rajoittuisivat sen mukaan, kuinka paljon kyseistä tavaraa tuodaan Suomessa unioniin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen