Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen VM/2021/216

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen elpymis- ja palautumistukivälineestä saamaa rahoitusosuutta koskeva sopimus

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Juha Majanen, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530247
Asia
Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen (ns. RRF-asetus, (EU) 2021/241) 23 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltio ja komissio tekevät sopimuksen rahoitusosuuden maksamiseksi jäsenvaltiolle sen jälkeen, kun neuvosto on hyväksynyt elpymis- ja palautumissuunnitelman. Kyseinen sopimus on edellytyksenä maksatuksille RRF-välineestä, mukaan lukien ennakkomaksu. Sopimuksen pohja on yhteinen kaikille jäsenvaltioille. Sopimuksessa täsmennetään eräitä RRF-varojen valvontaan ja tietojenvaihtoon liittyviä jäsenvaltion velvoitteita. Velvoitteiden pääasiallinen sisältö on kuvattu RRF-asetuksessa. Sopimuksessa määrätään muun muassa maksupyyntöjen laatimisen ja maksatusten yksityiskohdista, jäsenvaltion valvontajärjestelmään liittyvistä velvoitteista sekä komission, OLAF:n, tilintarkastustuomioistuimen ja EPPO:n tekemistä tarkastuksista ja jäsenvaltioiden velvollisuudesta tietojen säilyttämiseen. Sopimuksessa myös määrätään RRF-asetuksessa edellytetyllä tavalla komission oikeudesta tuen vähentämiseen ja takaisinperintään, jos kyse on unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta petoksesta, lahjonnasta tai eturistiriidoista, joita jäsenvaltio ei ole korjannut, tai jos rahoitussopimuksesta johtuvaa velvoitetta rikotaan vakavasti.
Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaa valtiovarainministeri Annika Saarikon allekirjoittamaan komission kanssa solmittavan Suomen elpymis- ja palautumistukivälineestä saamaa rahoitusosuutta koskevan sopimuksen
Vaikutukset
Rahoitussopimuksen tekeminen on edellytys maksatuksille elpymis- ja palautumistukivälineestä. Sopimuksen tekemisen jälkeen komissio suorittaa Suomelle 271 094 341 euron suuruisen ennakkomaksuerän. Muut maksatukset perustuvat neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä hyväksyttyjen tavoitteiden ja välitavoitteiden saavuttamiseen. Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmalla on mahdollista kasvattaa Suomen BKT:tä 0,5 prosenttia vuoteen 2023 mennessä, josta suuri osa on ns. läikkymisvaikutusta (spill-over).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen