Valtioneuvoston asetus LVM/2021/148

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Sara Vänttinen, p. 029 5342177

Asia

Meriliikenteen tukemisesta annettua valtioneuvoston asetuksen 10 §:ää ehdotetaan muutettavaksi voimassaolon osalta. Asetuksen voimassaoloaikaa pidennettäisiin 31.5.2022 asti. Asetus on tällä hetkellä säädetty olemaan voimassa 31.12.2021 asti. Muutoksen tarkoituksena olisi mahdollistaa, että Liikenne- ja viestintävirasto voisi asettaa julkisen palveluvelvoitteen yhteysväleittäin meriliikenteeseen, jos se on välttämätöntä riittävien liikenneyhteyksien, huoltovarmuuden ja Suomen ulkomaankaupan kuljetusten kannalta myös alkuvuonna 2022 koronaviruksen (SARS-CoV 2) aiheuttaman covid-19-pandemian pitkittymisen johdosta. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Valtion vuoden 2021 IV lisätalousarviossa valtionavustukselle on varattu 23,15 miljoonan euron määräraha momentille 31.20.51 (avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin). Liikenne- ja viestintävirastolle on osoitettu tuesta johtuviin hallinnollisiin kustannuksiin 130 000 euroa momentille 31.01.02 (Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenomomentti).

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.