Hallituksen esitys LVM/2021/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 237/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Eeva Ovaska, Hallitussihteeri p.029 5342354
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:ää. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi määräyksenantovaltuus Liikenne- ja viestintävirastolle antaa teknisiä määräyksiä lossin ohjausköyden sekä sitä korvaavan muun laitteiston teknisistä vaatimuksista ja menettelyistä korvaavan laitteiston hyväksymiseksi. Esityksen tavoitteena on erityisesti lossiliikenteen turvallisuuden parantaminen mahdollistamalla lossin fyysisen ohjausköyden korvaavien virtuaalisten ohjausjärjestelmien nykyistä laajempi käyttöön ottaminen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen