E-kirje LVM/2022/7

« Raha-asiainvaliokunta 3.2.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston E-kirje eduskunnalle meriliikennettä koskevien komission 55-valmiuspaketin ehdotusten vaikutuksista

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Niina Honkasalo, p. 029 5342027

Asia

Komission 55-valmiuspaketti sisältää useita ehdotuksia, jotka tähtäävät meriliikenteen päästövähennyksiin ja joilla on joko suoria tai välillisiä taloudellisia vaikutuksia meriliikenteeseen. E-kirjeellä täydennetään eduskunnalle toimitetuissa U-kirjelmissä esitettyjä tietoja ehdotusten vaikutuksista ja yhteisvaikutuksista meriliikenteen päästökaupan, uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöä meriliikenteessä koskevan asetuksen (nk. FuelEU Maritime) ja ehdotuksen uudelleenlaadituksi energiaverodirektiiviksi osalta.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Ehdotusten on arvioitu lisäävän Suomen meriliikenteen kustannuksia 300–600 milj. euroa vuosittain aikavälillä 2026–2030, 400–800 milj. euroa vuosittain aikavälillä 2030–2034, 600–1100 milj. euroa vuosittain aikavälillä 2035–2039 ja 1000–1700 milj. euroa vuonna 2040. Meriliikenteen kustannusten lisääntyminen lisää ulkomaankaupan kustannuksia, mikä vaikuttaa kansantalouteen negatiivisesti. Meriliikenteen päästövähennystoimilla voi olla myös positiivisia vaikutuksia kansantalouteen, koska niiden odotetaan luovan liiketoimintamahdollisuuksia Suomen meriklusterille ja energiateknologioiden aloille. E-kirje tuodaan raha-asiainvaliokunnan käsittelyyn perustuen kansantalousvaikutuksiin, jonka linkittyvät meriliikenteen kustannusten nousuun. Päästökaupan huutokauppatuloja jäsenvaltiolle on käsitelty U-kirjelmässä U 60/2021 vp, joka käsiteltiin valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa 7 päivänä lokakuuta 2021. Muutoin meriliikenteen päästökaupalla ja FuelEU Maritime –asetuksella ei ole vaikutuksia valtion- tai kunnallistalouteen lukuun ottamatta toimeenpanoon liittyviä vähäisiä hallinnollisia kustannuksia. Energiaverodirektiivin valtion- ja kunnallistaloudellisia vaikutuksia on käsitelty valtioneuvoston U-kirjelmässä U 56/2021 vp. Ehdotuksilla on positiivisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.