Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2022/14

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.2.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi, asetuksen (EU) 2021/1153 ja asetuksen (EU) 913/2010 muuttamisesta ja asetuksen (EU) 1315/2013 kumoamisesta

U 16/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Sabina Lindström, p. 029 5342576

Asia

Asetusehdotuksella uudistetaan Euroopan laajuisia liikenneverkkoja (TEN-T) koskeva asetus. Ehdotuksessa määritellään TEN-T-verkon laajuus ja TEN-T-verkkoa koskevat laatuvaatimukset. Asetusehdotuksella kumotaan voimassa oleva TEN-T-asetus ja muutetaan Verkkojen Eurooppa -välineestä (Connecting Europe Facility, CEF) annettu asetus (EU) 2021/1153 ja kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta annettu asetus (EU) 913/2010. Asetusehdotus on osa komission 14.12.2021 julkaisemaa tehokkaan ja vihreän liikkuvuuden pakettia, jolla toteutetaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja kestävän ja älykkään liikkumisen strategiaa infrastruktuurin osalta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Asetusehdotus vaikuttaa liikenneverkkojen kehittämiseen asettamalla niille laatuvaatimuksia ja vaatimusten toteuttamisen aikataulun. Asetusehdotus aiheuttaisi uusia vaatimuksia väyläverkon kehittämiseen ja lisäisi julkisia menoja etenkin, jos ehdotuksen maanteitä ja rataverkkoa koskevat vaatimukset toteutettaisiin täysimääräisesti ilman asetusehdotuksen mahdollistamien poikkeusten hakemista. Asetusehdotuksen vaatimusten täysimääräinen toteuttaminen valtion maanteiden ja rataverkon osalta tarkoittaisi useiden miljardien eurojen kustannuksia. Kustannusvaikutuksiltaan suurimmat vaikutukset valtion väyläverkkoon kohdistuisivat 2030- ja 2040-luvuille. Ehdotus ohjaa tulevaisuudessa osaltaan myös Verkkojen Eurooppa -välineen rahoituksen suuntaamista liikenneverkkojen kehittämiseen. Jäsenvaltiolle asetetaan ehdotuksessa vaatimuksia myös yli 100 000 asukkaan kaupunkien liikennejärjestelmän sekä multimodaalien rahtiterminaalien kehittämiseksi. Lisäksi asetus sisältää vaatimuksia TEN-T-verkon satamille ja lentoasemille.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.