Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/51

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 57/2021 vp; EV 8/2022 vp)

HE 57/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos Anne Hartoneva, p. +358 295 150 344

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki Rikosseuraamuslaitoksesta
 2. Lag om Brottspåföljdsmyndigheten
 3. Laki vankeuslain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av fängelselagen
 5. Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av häktningslagen
 7. Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av lagen om övervakad frihet på prov
 9. Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen om verkställighet av samhällspåföljder
 11. Laki yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om verkställighet av kombinationsstraff
 13. Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 4 ja 14 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 4 och 14 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
 15. Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
 17. Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 11 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 6 och 11 § i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
 19. Laki oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 6 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 25 kap. 6 § i rättegångsbalken
 21. Laki rikoslain 2 c luvun 10 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 2 c kap. 10 § i strafflagen
 23. Laki pakkokeinolain muuttamisesta
 24. Lag om ändring av tvångsmedelslagen
 25. Laki haastemieslain 6 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 6 § i lagen om stämningsmän
 27. Laki elinkautisvankien vapauttamismenettelystä annetun lain muuttamisesta
 28. Lag om ändring av lagen om förfarandet vid frigivning av livstidsfångar
 29. Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 6 § i lagen om barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
 31. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
 32. Lag om ändring av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
 33. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 51 ja 64 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 51 och 64 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
 35. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 67 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 54 och 67 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
 37. Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
 38. Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
 39. Laki valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
 40. Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.