Valtioneuvoston asetus YM/2022/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Emma Kari
Esittelijä
Juhani Gustafsson, Ympäristöneuvos p.+35 8295250338
Asia
Vesienhoidon järjestämisestä annettuun valtioneuvoston asetukseen tehtäisiin neljä muutosta. Keskeisin muutos olisi pohjavesien ympäristönlaatunormien lisääminen eräille räjähdysaineille (TNT (2, 4, 6-trinitrotolueeni), RDX (Heksogeeni) ja HMX (Oktogeeni)) asetuksen liitteen 7 osaan A). Vesienhoitoasetuksen liitteen 5 kohdan 1. rakennetta muutettaisiin jakamalla se osiin 1 ja 1 a). Liitteeseen 5 lisättäisiin säännös perusteiden esittämisestä vesienhoitosuunnitelmissa niissä tapauksissa, joissa tietylle pintavesimuodostumatyypin laatutekijälle ei ole mahdollista määritellä vertailuoloja. Lisäksi asetuksen sisältöä saatettaisiin ajan tasalle kahdelta osin. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Ympäristölaatunormien lisäämisestä edellä mainituille räjähdysaineille ei arvioida aiheutuvan merkittäviä lisäkustannuksia eikä hallinnollista lisätyötä. Puolustusvoimat tarkkaillee omilla alueillaan räjähdysaineiden pitoisuuksia pohjavedessä. Perusteet biologisen laatutekijän pois jättämiselle ekologisen tilan arvioinnista ehdotetun liitteen 5 muutoksen mukaisesti saattavat hieman lisätä viranomaisten työmäärää vesienhoitosuunnitelmien valmistelussa. Muutoksesta ei aiheudu merkittävää lisätyötä. Päivitettävissä vesienhoitosuunnitelmissa vuosille 2027-2033 tulee nykyistä täsmällisemmin ilmaista se peruste, jonka nojalla pintavesityypin laatutekijä jätetään pois pintavesityypin ekologisen tilan arvioinnista. Muilla ehdotetuilla teknisluonteisilla muutoksilla olisi sääntelyä selkeyttävä ja ajantasaistava vaikutus.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen