Hallituksen esitys MMM/2022/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 32/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Timo Rämänen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162197
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi lannoitelaki. Samalla kumottaisiin nykyinen lannoitevalmistelaki. Esityksessä ehdotetaan myös muutettaviksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia ja sakon täytäntöönpanosta annettua lakia. EU:n uusi lannoitevalmisteasetus koskee CE-merkittyjä EU-lannoitevalmisteita. Ehdotettuun lakiin sisältyisivät EU:n uudessa lannoitevalmisteasetuksessa edellytetyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymistä ja nimeämistä koskevat vaatimukset sekä asetuksen rikkomiseen sovellettavat seuraamukset. Lakiin sisältyisivät lisäksi kansallisia lannoitevalmisteita koskevat säännökset. Hallinnollisiin pakkokeinoihin ehdotetaan uutta hallinnollista seuraamusta, lannoitevalvonnan seuraamusmaksua, jolla voitaisiin nopeammin reagoida mahdollisiin laiminlyönteihin. Säännöksiä yhdenmukaistetaan tuotelainsäädännön sekä elintarvikeketjun lainsäädännön kanssa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 16.7.2022 samaan aikaan, kun EU:n lannoitevalmisteasetuksen soveltaminen alkaa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yritysten toimintaan. Ehdotettujen muutosten ei arvioida myöskään vaikuttavan viranomaisten tehtävien kokonaismäärää, eikä viranomaisten väliseen toimivallanjakoon esitetä sellaisia muutoksia, joilla olisi vaikutuksia valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen