Hallituksen esitys STM/2022/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

HE 41/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aki Lindén
Esittelijä
Emilia Sormunen, Hankepäällikkö p.029 5163418
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista sekä muutettavaksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia, digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annettua lakia, sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, hätäkeskustoiminnasta annettua lakia sekä liikenteen palveluista annettua lakia. Ehdotetulla uudella lailla sekä muihin lakeihin tehtävillä muutoksilla pantaisiin kansallisesti täytäntöön tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimukset koskevat valikoituja tuotteita ja palveluja. Vaatimuksista annettaisiin valtioneuvoston asetukset. Esityksen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta tiettyjen tuotteiden ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta parantamalla. Vaatimuksia sovellettaisiin sekä julkisiin että yksityisiin toimijoihin, kun nämä tarjoavat lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia tuotteita tai palveluja kuluttajille. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan esteettömyysdirektiivin aikataulun mukaisesti 28.6.2022. Hätäkeskustoiminnasta annettu laki on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan 28.6.2025.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi
Vaikutukset
Esitettävillä muutoksilla edistettäisiin yhdenvertaisuutta tekemällä tietyistä tuotteista ja palveluista esteettömämpiä ja saavutettavampia, jolloin yhteiskunnasta tulee osallistavampi ja vammaisten henkilöiden itsenäinen elämä helpottuu. Esteettömyysvaatimusten yhtenäistämisen tavoitteena on vähentää ja ehkäistä rajat ylittävän kaupan esteitä ja osaltaan lisätä yritysten välistä kilpailua. Ehdotuksen taloudelliset vaikutukset talouden toimijoille jakautuvat pääosin kertaluonteisiin kustannuksiin ja jatkuviin kuluihin ylläpidon ja koulutuksen osalta. TALOUDELLISET: Ehdotuksesta aiheutuvat kustannukset valvontaviranomaisen toimintaan ovat arvion mukaan vuonna 2023 ja 2024 yhteensä 1 – 1,6 miljoonaa euroa vuosittain ja vuodesta 2025 alkaen vuosittain noin 2,2 miljoonaa euroa. Jo vuonna 2022 kustannusten arvioidaan olevan noin puolet koko vuoden 2023 kustannuksista eli noin 500 000 euroa. Arvio perustuu henkilötyövuosiarvioihin valvontatehtävän hoitamisessa. Valvontaviranomaisen kustannukset kohdistuisivat valtiovarainministeriön hallinnonalalle ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle. Lisäksi ehdotuksella on vaikutuksia sisäministeriön hallinnonalalle vuodesta 2024 alkaen Hätäkeskuslaitoksen järjestelmäkehityksen osalta valitusta vaihtoehdosta riippuen minimissään 250 000 euroa ja maksimissaan 1, 5 miljoonaa euroa. Ylläpitokustannukset ovat valitusta vaihtoehdosta riippuen 60 000 euroa – 150 000 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen