Hallituksen esitys VM/2022/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä Valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 65/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Budjettineuvos Niko Ijäs, p. +35 8295530170

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta. Laissa säädettäisiin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta vastaavista kansallisista viranomaisista ja niiden tehtävistä sekä viranomaisten tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuksista. Laki sisältäisi myös eräitä erityisiä tuen myöntämisen ja maksamisen rajoituksia. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettaviksi Valtiokonttorista annettua lakia sekä väliaikaisesti tulotietojärjestelmästä annettua lakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2022

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä Valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vaikutukset

Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälinettä hallinnointia, valvontaa ja tarkastusta koskevan lain hyväksyminen on edellytyksenä tukivälinevarojen maksamiseksi Suomelle. Elpymis- ja palautumistukivälineasetuksen mukaan Suomen osuus tukivälineestä saatavasta rahoituksesta on käyvin hinnoin enintään 2,086 miljardia euroa. Jäsenvaltioiden enimmäisrahoitusosuudet varmistuvat lopullisesti kesäkuun 2022 loppuun mennessä, kun enimmäisrahoitusosuuksia koskeva laskelma päivitetään tukivälineasetuksen mukaisesti. Tuki- ja muiden viranomaisten alustavien arvioiden mukaan elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanosta aiheutuu viranomaisille hallinnollisia toimeenpanokustannuksia välineen voimassaoloaikana vuosina 2021−2026 yhteensä noin 74,7 milj. euroa ja 723 henkilötyövuotta. Hallinnolliset toimeenpanokustannukset rahoitetaan osin osana virastojen ja laitosten normaalia toimintamenorahoitusta, osin kansallisin määrärahalisäyksin ja osin tukivälinevaroin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.