Hallituksen esitys OM/2022/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta

HE 42/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Katariina Jahkola, Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150246
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annettuun lakiin lisätään uusi 4 a § valtuutetun Euroopan syyttäjän sosiaaliturvasta. Muutoksella kansallinen lainsäädäntö saatetaan vastaamaan tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa annetun neuvoston asetuksen (EU)2017/1939 96 artiklan 6 kohdan sosiaaliturvaa koskevan määräyksen mukaisia vaatimuksia. Esityksessä EPPO:n valtuutetulle Euroopan syyttäjälle maksamaan palkkaan ehdotetaan sovellettavaksi vakuutuspalkkaa ja vastaavasta työstä Suomessa palkkana tai muuna vastikkeena maksettua korvausta koskevia säännöksiä. Valtuutetun Euroopan syyttäjän sosiaaliturva olisi siten vastaava kuin kansallisessa syyttäjän tehtävässä toimivalla henkilöllä. Esitys on valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan. Sosiaalivakuutusmaksun maksamisesta Syyttäjälaitokselle aiheutuvat kustannukset katettaisiin valtiontalouden kehyspäätösten ja valtiontalouden talousarvion mukaisten määrärahojen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen