Valtioneuvoston asetus OM/2022/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Anne Hartoneva, Hallitusneuvos p.029 5150344
Asia
Rikosseuraamuslaitoksen rakenneuudistukseen liittyvän organisaatiouudistuksen mukainen lainsäädäntö on vahvistettu 1.4.2022. Lainsäädäntö tulee voimaan ja uusi organisaatio otetaan käyttöön 1.9.2022. Asetuksella on tarkoitus täsmentää Rikosseuraamuslaitoksesta annettua lakia säätämällä tarkemmin Rikosseuraamuslaitoksen vastuualueista ja niiden tehtävistä sekä rikosseuraamuskeskuksista ja niiden toimialueista. Asetuksessa säädettäisiin myös asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta, edustamisesta tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa, henkilöstöstä, virkamiesten erityisistä kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista, nimittämisestä virkaan tai virkasuhteeseen, virkavapauden myöntämisestä, tehtävien järjestämisestä toimintayksiköiden välillä sekä henkilökortista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Rikosseuraamuslaitoksesta
Vaikutukset
Asetuksella ei ole taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen