Hallituksen esitys YM/2022/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

HE 76/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Emma Kari
Esittelijä
Pasi Kallio, Lainsäädäntöneuvos p.029 5250251
Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi luonnonsuojelulaki. Samalla nykyinen vuodelta 1997 oleva samanniminen luonnonsuojelulaki kumottaisiin. Uudistuksella ajantasaistettaisiin lain säännöksiä ja sen vaikuttavuutta parannettaisiin luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi tehostamalla lajien ja luontotyyppien suojelua, kehittämällä luontotiedon hallintaa, vahvistamalla luonnonsuojelun suunnittelua ja vapaaehtoisen suojelun edellytyksiä sekä edistämällä ilmastonmuutokseen sopeutumista. Uudistuksella toteutettaisiin pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitetta pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa. Voimassa olevaan luonnonsuojelulakiin verrattuna uuden lain rakenne säilyisi pitkälti ennallaan, mutta säännöksiä täydennettäisiin ja tarkennettaisiin, mikä lisäksi ehdotetaan joitakin uusia lukuja. Lakiin ehdotetaan myös uusia säännöksiä esimerkiksi luonnonsuojelusuunnittelun ja luontotyyppien suojelun vahvistamiseksi sekä vapaaehtoisen ekologisen kompensaation edistämiseksi. Lisäksi useisiin muihin lakeihin tehtäisiin ehdotettavasta luonnonsuojelulaista johtuvia teknisiä korjauksia ja muutoksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2023.

 

Istuntotapahtumat:

Hallituksen esitykseen liitettiin valtioneuvoston lausuma.

Valtioneuvoston lausuma: 

Valtioneuvosto korostaa, että luonnonsuojelulain nojalla annettava asetus uhanalaisista luontotyypeistä ei esityksen perustelujen mukaan aiheuttaisi kansalaisiin tai oikeushenkilöihin kohdistuvia välittömiä oikeusvaikutuksia, eikä asetus sellaisenaan aiheuttaisi uusia sääntelytarpeita.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Lain pääasialliset vaikutukset kohdistuisivat luonnon monimuotoisuuteen, talouteen, viranomaisiin sekä viranomaisten tarvitsemiin voimavaroihin. Esityksellä on tunnistettu olevan sekä välittömiä että välillisiä vaikutuksia kotitalouksiin, yrityksiin, julkiseen talouteen sekä kansantalouteen. Ehdotettujen muutosten vaikutukset ja niiden merkittävyys riippuvat muun muassa luontoarvojen alueellisesta sijainnista, lain toimeenpanon tehokkuudesta, toimeenpanoon käytettävistä resursseista sekä yhteiskunnallisen toimintaympäristön muutoksista. Esityksen arvioidaan edistävän merkittävällä tavalla luonnon monimuotoisuuden turvaamista, lisäävän osallistumisen edellytyksiä sekä parantavan luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä. Esityksellä on vaikutuksia myös viranomaisiin. Ehdotuksilla ei olisi olennaisia vaikutuksia kuntiin, mutta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtävät lisääntyisivät. Tämä lisäisi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten voimavaratarvetta 22,5 henkilötyövuoden (1 575 000 euroa) verran. Lisärahoitus sisältyy julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2023-2026. Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut esitysluonnoksesta lausunnon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen