Hallituksen esitys YM/2022/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 46/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Emma Kari
Esittelijä
Sirkku Jaakkola, Hallitussihteeri p.+35 8295250007
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jätelakia ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:ää. Esityksellä muutetaan jätteen kuljettajien ja jätteen välittäjien hyväksymisen edellytyksiä ja velvoitetaan Suomen ulkopuolelle sijoittautuneet jätteen kuljettajat ja välittäjät, joiden toiminta ulottuu Suomeen, hakemaan hyväksymistä jätehuoltorekisteriin. Esityksellä perustetaan kaksi uutta julkista tietopalvelua jätehuoltorekisteriin ja tuottajarekisteriin hyväksytyistä toiminnanharjoittajista sekä uusi rekisteri jätteen siirtoasiakirjoista. Rekisterillä täydennetään EU-lainsäädännön vaatimuksia vaarallisen jätteen ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävän jätteen jäljitettävyydestä ja valvonnasta. Esitys liittyy vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syyskuussa 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esityksen pääasialliset vaikutukset kohdistuvat viranomaisiin ja yrityksiin. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle keskitetään jätehuoltorekisteriä koskevia tehtäviä ja niistä seuraa pysyviä lisäresurssitarpeita. Suomen ympäristökeskuksen tehtäväksi tulee ylläpitää julkisia tietopalveluita ja uutta rekisteriä jätteen siirtoasiakirjoista. Siirtoasiakirjavelvoitteen piiriin kuuluvien jätteen haltijoille ja kuljettajille aiheutuu työtä tietojen siirtämisestä viranomaisen sähköiseen järjestelmään ja järjestelmiensä päivittämisestä tiedon siirron mahdollistamiseksi. Rekisteri jätteen siirtoasiakirjoista parantaa viranomaisten tiedonsaantia jätteen kansallisista siirroista. Julkiset tietopalvelut parantavat tiedonsaantia rekistereihin merkityistä toiminnanharjoittajista niin viranomaisten kuin yleisön keskuudessa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen