Hallituksen esitys YM/2022/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asuntosäästöpalkkiolain, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

HE 45/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Emma Kari
Esittelijä
Jorma Pietiläinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295250228
Asia
Esityksessä ehdotetaan asuntosäästöpalkkiolakia muutettavaksi siten, että säästösopimuksen teon yläikärajaa nostettaisiin nykyisestä 39 vuodesta 44 vuoteen. Avopuoliso rinnastettaisiin nykyisestä poiketen aviopuolisoon tapauksissa, joissa toinen puoliso on täyttänyt 45 vuotta. Asuntosäästöpalkkiolainaa voisi jatkossa saada myös sellaisen asunnon, jossa lainansaaja jo asuu ennen kaupantekoa, hankintaan. Lakiin otettaisiin uusi säännös pankin maksukyvyttömyyden vaikutuksesta asuntosäästötallettamisen jatkamiseen. Oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kaksi asuntosäästöpalkkiolainaa asunnon ostamiseen yhdessä käyttävää voisivat saada 50 prosenttia enemmän korkotukilainaa verrattuna yksin asunnon hankkivaan. Pankkien ja Valtionkonttorin välistä tiedonsiirtoa tehostettaisiin säätämällä sähköinen tiedonsiirtotapa pankeille pakolliseksi. Lain noudattamisen valvonta keskitettäisiin Valtiokonttorille eli kunnat vapautettaisiin nykyisestä valvontavelvollisuudestaan. Omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain mukainen valtion takausvastuun enimmäismäärää ehdotetaan nostettavaksi 50 000 eurosta 60 000 euroon.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi asuntosäästöpalkkiolain, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Säästösopimuksen teon yläikärajan nostaminen lisäisi ASP-säästäjien määrää vanhemmissa ikäluokissa mahdollistaen säästämisen aloittamisen 39 ikävuoden jälkeen. Korkeampi lainan enimmäismäärä kahdelle henkilölle mahdollistaisi yhteisen asunnon hankinnassa suuremman ASP-lainan ja samalla elämäntilanteeseen paremmin soveltuvan asunnon ostamisen. Korkeampi ASP-lainan enimmäismäärä alentaisi kahden hengen talouksien lainakustannuksia ja asuntolainaan liittyviä riskejä sekä lisäisi ASP-säästämisen suosiota. Muutokset edistävät myös yhdenvertaisuutta asumismuotojen valinnassa parantaen erilaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten mahdollisuuksia omistusasumiseen. Yläikärajan nostaminen ja lainan enimmäismäärän korotus kahdelle henkilölle tulisi suhteessa asuntomarkkinoiden kokoon vaikuttamaan vähäisessä määrin markkinoihin. Ehdotettujen muutoksien seurauksena valtiontakaukset ja vastuut tulisivat lisääntymään. Suhteessa ASP-korkotukilainojen pääomiin, järjestelmää koskeviin valtiontakauksiin ja vastuisiin vaikutukset eivät olisi suuria. Merkittävin vaikutus on järjestelmän yleisellä suosiolla, nykyisellä lainakannalla ja asuntomarkkinoiden kehityksellä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen