Hallituksen esitys LVM/2022/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.4.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 38/2022 vp) täydentämisestä

HE 57/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311
Asia
Hallituksen esityksellä ehdotetaan täydennettäväksi 7.4.2022 eduskunnalle annettua hallituksen esitystä laiksi raideliikennelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi raideliikennelain 80 §:ää niin, että pykälässä sallittaisiin Suomessa toimivien metsäteollisuuden yritysten tai näiden kolmannessa maassa toimivan tytäryrityksen omistamien puutavarakuljetusten vaunujen käyttö kansainvälisen liikenteen rautatiekuljetusten lisäksi myös Suomen sisäisissä puutavarakuljetuksissa. Myös jos lastinantaja on tehnyt Euroopan talousalueen jäsenvaltioon eli käytännössä Baltian maihin sijoittuneen vaunukaluston haltijan kanssa pitkäkestoisen vuokrasopimuksen kalustoyksiköiden käytöstä Suomen sisäisissä kuljetuksissa, tällaisen kaluston käyttö olisi sallittua Suomen sisäisissä puutavarakuljetuksissa. Poikkeusmenettely olisi voimassa 31.12.2026 saakka. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on antanut sille hyväksyntänsä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 38/2022 vp) täydentämisestä
Vaikutukset
Hallituksen esityksen mukaisella sääntelyllä pyritään turvaamaan metsäteollisuuden toimintaedellytykset nykyisessä poikkeustilanteessa, kun puutavaran tuonti Venäjältä on loppunut ja raakapuuta pitää kuljettaa ympäri Suomea ja satamista. Kuljetuksia varten tarvitaan lisää kuljetuskalustoa siihen asti, kunnes EU-vaatimukset täyttävää kalustoa on saatu hankittua. Jos metsäteollisuuden kuljetustarpeisiin ei pystytä vastaamaan esitetyllä tavalla, metsäteollisuus voi joutua tuotantovaikeuksiin ja tällä olisi merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen