Hallituksen esitys LVM/2022/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.4.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 58/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Fanni Thessler, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295342267
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä yleispalveluvelvoitteen alaisten keräily- ja jakelupäivien lukumäärää ehdotetaan laskettavan kolmeen päivään nykyisestä viidestä. Samalla otettaisiin käyttöön määräaikainen sanomalehtijakelua koskeva valtionavustus niillä alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toimivaa varhaisjakeluverkkoa. Esityksellä pyritään turvaamaan viisipäiväisen sanomalehtijakelun toteutuminen ja kansalaisten tiedonsaanti koko maassa. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2022, kuitenkin niin, että valtionavustusta koskevat säännökset tulisivat voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä kevennetään yleispalveluvelvoitetta koskevaa lainsäädäntöä ja parannetaan yleispalvelun tarjoajan toimintaedellytyksiä muuttuneessa toimintaympäristössä. Valtionavustus osaltaan tukee yhteiskunnallisesti tärkeän tiedonvälityksen saatavuuden, uutistoiminnan monimuotoisuuden sekä laadukkaan ja monipuolisen tiedonvälityksen toteutumista. Valtion talousarvioon vuodelle 2023 esitetään osoitettavaksi 15 miljoonan euron kiinteä määräraha sanomalehtijakelua koskevaan valtionavustukseen. Hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2023–2026 (JTS 2023-2026) valtionavustukseen osoitetaan 15 miljoonan euron määräraha vuosittain.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen