Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/192

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 232/2021 vp; EV 35/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 232/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Jarmo Tiukkanen, Hallitussihteeri p.+35 8295047355
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tulevaisuudessa tarvittaviin toimenpiteisiin opiskelun perusteella myönnettävien oleskelulupien edellytyksiä koskevan jälkivalvonnan toimivuuden varmistamiseksi, tehostamiseksi ja resursoimiseksi tavalla, jolla varmistetaan oleskeluluvan edellytysten olemassaolo myös luvan myöntämisen jälkeen.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta, lain ulkomaalaislain 56 ja 77 §:n muuttamisesta, lain yliopistolain 10 §:n muuttamisesta ja lain ammattikorkeakoululain 13 a §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2022 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen