Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2022/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle asetusehdotuksesta kaasuvarastojen täyttämiseksi

U 31/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Arto Rajala, Hallitusneuvos p.+35 8295064828
Asia
Asetusehdotuksen (EU/2022/0379) tavoitteena on varmistaa, että Euroopan unionin kaasun varastointikapasiteettia, joka on ratkaisevan tärkeä kaasun toimitusvarmuuden varmistamiseksi, ei jää tulevien talvien varalle käyttämättä, ja varmistaa, että varastoitu kaasu voidaan jakaa koko unionissa yhteisvastuun hengessä. Ehdotuksen mukaan kaasuvarastojen haltijamailla olisi velvoite täyttää alueensa kaasuvarastot 80 %:n tasolle 1.11.2022 mennessä. Seuraavina vuosina tavoite olisi 90 %. Tavoitteen saavuttamista seurattaisiin välitavoitteilla. Yhdeksällä jäsenvaltiolla, Suomi mukaan lukien, ei ole omia kaasuvarastoja. Nämä maat velvoitettaisiin osallistumaan kaasuvarastojen täyttövelvoitteeseen taakanjakomekanismilla, jossa 15 %:ttä maan kaasunkulutuksesta vastaava määrä kaasua velvoitetaan varastoimaan muiden maiden kaasuvarastoihin. Ehdotukseen sisältyy varasto-operaattoreiden sertifiointi, jolla varmistetaan, että kriittiseen varastointi-infrastruktuuriin vaikuttamisesta johtuvat mahdolliset toimitusvarmuusriskit voidaan sulkea pois jättämällä sertifioimatta operaattorit, jotka voivat vaarantaa kaasun toimitusvarmuuden EU:ssa tai jäsenvaltiossa. Lisäksi varastoinnin käyttöä kannustetaan siten, että varastojen käyttäjät vapautettaisiin siirtomaksuista varaston tulo- tai poistumispisteissä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetus on suoraan velvoittavaa oikeutta. Suomelle uutena tuleva velvoite varastoida talven varalle 15 %:ttä kokonaiskulutuksesta vastaava määrä kaasua toisessa jäsenvaltiossa olevaan kaasuvarastoon tai tätä vastaavien mahdollisten joustokeinojen voimaansaattaminen edellyttäisivät laajennusta kansalliseen velvoitevarastointia koskevaan lainsäädäntöön. 15 % Suomen vuotuisesta maakaasun kulutuksesta 27 TWh (2019) olisi n. 4 TWh. Tämä määrä tulisi varastoida todennäköisesti Latvian Incukalnsissa olevaan kaasuvarastoon. Tällaisen maakaasumäärän tämänhetkinen hinta-arvio on n. 400 miljoonaa euroa. Toiminnanharjoittajien tulisi sitoa tämä määrä pääomaa kaasun varastointiin. Pääomaan sisältyy myös hintaeroriski tulevan talven hintoihin verrattuna.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen