Valtioneuvoston asetus LVM/2022/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Veli-Matti Syrjänen, Liikenneneuvos p.029 5342124
Asia
Valtioneuvoston asetuksessa säädetään tieliikenteen sosiaalilainsäädännön tarkastusmääristä, tarkastusten sisällöstä ja toimivaltaisten viranomaisten työnjaosta perustuen vaatimuksiin, jotka seuraavat: 1) direktiivistä 2006/22/EY; 2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 561/2006; 3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 165/2014; 4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1071/2009; sekä 5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1024/2012. Asetus on tarkoitus tulla voimaan 18 huhtikuuta 2022. Asetuksen antamisvaltuus löytyy liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 43 §:stä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen