Hallituksen esitys STM/2022/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

HE 78/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Eva Ojala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163201
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kolmea sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Covid-19-tutkimuksen ja covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvattavuutta koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi. Myös sairausvakuutuslain perusteella myönnettävää tartuntatautipäivärahaa koskevan väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin. Samoin vuosilomalain ja merimiesten vuosilomalain työssäolon veroista aikaa koskevia säännöksiä ehdotetaan jatkettavaksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja viimeistään 29.6.2022 ja olemaan voimassa 31.12.2022 saakka. Esitys liittyy vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Mom. 33.10.60 ja 33.30.60 Esityksessä on arvioitu, että sairaanhoitovakuutuksesta korvattavien covid-19-taudilta suojaavien rokotustoimenpiteiden osalta kustannuslisäys olisi n. 2 milj. euroa, jonka valtio rahoittaa kokonaan. Matkakorvauksia maksettaisiin arviolta n. 1,0 miljoonaa euroa (valtion osuus 0,7 milj. euroa). Valtioneuvoston asetuksella säädettävän covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksan kustannusten arvioidaan olevan n. 7 milj. euroa (valtion osuus 4,6 milj. euroa). Tartuntatautipäivärahan kustannusten arvioidaan lisääntyvän n. 45 milj. euroa (valtion osuus 2,3 milj. euroa). Kelan toimintamenojen lisäys on n.1 milj. euroa (rahoitetaan aiemmilta vuosilta kertyneillä toimintamenojen ylijäämillä) sekä työterveyshuollon kustannusten n. 2,5 milj. euroa. Työterveyshuollon korvausten lisäkustannukset rahoitetaan työnantajien, palkansaajien ja yrittäjien vakuutusmaksuilla. Valtio ei osallistu työterveyshuollon rahoitukseen. Esityksen arvioidaan lisäävän kustannuksia toimintamenoja lukuun ottamatta yhteensä 57,5 milj. euroa. Valtio rahoittaa kustannuslisäyksestä yhteensä 9,6 milj. euroa. Kustannuslisäyksistä noin 48 milj. euroa rahoitetaan työnantajilta, työntekijöiltä, yrittäjiltä ja vakuutetuilta perittävillä vakuutusmaksuilla. Työnantajien sairausvakuutusmaksun sekä työntekijöiltä ja yrittäjiltä perittävän päivärahamaksun arvioidaan nousevan n. 0,02 prosenttiyksikköä vuodelle 2023 esityksen johdosta. Muilta osin vakuutusmaksujen muutokset ovat vähäisiä. Koronatutkimukset ja matkakorvauksen kuuluvat sairausvakuutuslain 18 luvun 13 § 1 momentin mukaisiin kuluihin. Näin ollen nämä yhteensä 5,3 milj. euron lisäkustannukset huomioidaan vuoden 2023 valtion rahoitusosuuksissa. Rokottamistoimenpiteiden ja tartuntatautipäivärahojen valtion kustannuslisäykset yhteensä 4,3 milj. euroa rahoitetaan vuonna 2022.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen