Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 30/2022 vp; EV 52/2022 vp)

HE 30/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Minna Lehmuskero, Ylimatemaatikko, esittelijä p.029 5163342
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työntekijän eläkelain muuttamisesta, lain työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 14 ja 18 §:n muuttamisesta, lain eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, lain merimieseläkelain 154 ja 155 §:n muuttamisesta ja lain eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain 6 luvun 3 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen