Valtioneuvoston periaatepäätös YM/2022/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta luonnon virkistyskäytön strategiasta 2030

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Piia Kähkölä, Hallitussihteeri p.029 5250254
Asia
Hallitusohjelmaan on kirjattu kansallisen virkistyskäyttöstrategian luominen, ja strategia on laadittu nyt ensimmäistä kertaa ulottuen vuoteen 2030. Laajapohjaiseen valmisteluun on osallistunut keskeisiä yhteistyötahoja mm. ministeriöitä, Metsähallitus luontopalvelut, viranomaisia, tutkijoita ja järjestöjä. Myös kansalaisia on kuultu ennakkoon. Luonnon virkistyskäyttö on säilyttänyt hyvin suosiotaan Suomessa. Aikuisväestöstä ulkoilee säännöllisesti 96 %, mutta ulkoilun haasteena on esimerkiksi kaupungistuminen ja ikääntyminen. Vaarana on myös se, että virkistysmahdollisuuksista eniten hyötyivät käyttävät niitä vähiten. Strategialla tavoitellaan myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia niin talouden, työllisyyden, kansanterveyden kuin luonnon ja ympäristön kannalta. Luonnon virkistyskäytön myönteisiä vaikutuksia tavoitellaan strategiassa mm. virkistysalueiden ja -palveluiden tarjonnan kehittämisellä kysyntälähtöisesti ja kansallisella ulkoilutietopalvelulla. Uuden strategian visiona on panostaa luonnon virkistyskäyttöön kansallisena menestystekijänä. Visio korostaa lähiluonnon arvoa, jokaiselle sopivan tavan löytämistä luonnossa liikkumiseen, sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin parantumista. Strategian toimeenpanoa ja seurantaa organisoimaan perustetaan koordinaatioryhmä, joka tehostaa laajan toimintakentän yhteisiä jatkotoimia.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansallisesta luonnon virkistyskäytön strategiasta 2030
Vaikutukset
Luonnon virkistyskäytön strategialla ei ole sellaisenaan välitöntä vaikutusta valtion talousarvioon. Strategiassa tunnistetut toimintalinjaukset kuvastavat kuitenkin tarvittavia lisätoimia, ja ne edellyttävät resursseja strategiassa asetetun vision tavoitetilan saavuttamiseksi. Toimintalinjausten toteuttamiseen valtion budjetista tarvittavat lisäresurssit on tarkoitus käsitellä erikseen talousarviota ja julkisen talouden suunnitelmaa koskevissa menettelyissä. Luonnossa liikkumisella on myönteisiä hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Lisäksi sen arvioidaan vahvistavan yhdenvertaisuutta, yhteenkuuluvuutta ja kansallista identiteettiä. Virkistyskäytöllä voi olla paikallisesti kielteisiä vaikutuksia ympäristöön , esimerkiksi luonnon kulumisen ja roskaantumisen kautta. Niiden arvioidaan kuitenkin jäävän varsin rajallisiksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen