Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2021/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi (HE 106/2021 vp; EV 45/2022 vp)

HE 106/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Heidi Aliranta, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488367
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Puolustusvoimien virka-avusta poliisille, lain rajavartiolain muuttamisesta, lain poliisilain 2 luvun 17 §:n muuttamisesta, lain puolustusvoimista annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta ja lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen