Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2021/52

« Tasavallan presidentin esittely 20.5.2022 12.30

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi (HE 106/2021 vp; EV 45/2022 vp)

HE 106/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Heidi Aliranta, p. 029 5488367
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Puolustusvoimien virka-avusta poliisille, lain rajavartiolain muuttamisesta, lain poliisilain 2 luvun 17 §:n muuttamisesta, lain puolustusvoimista annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta ja lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.