Hallituksen esitys UM/2022/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Ulkoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta

HE 79/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Heikki Yrjölä, Kaupallinen neuvos p.029 5351141
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansallisesta vientilupaviranomaisesta. Esitys perustuu 11 päivänä maaliskuuta 2015 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2015/479 yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta (EU:n vientimenettelyasetus, kodifioitu toisinto). Tämä asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta ja siinä vahvistetaan yhteiset säännöt unionin ulkopuolelle tapahtuvaa vientiä varten tilanteessa, jossa vientiä on tarpeen valvoa tietyiltä osin tai varotoimena on tarpeen ottaa käyttöön suojatoimenpiteitä. EU:n vientimenettelyasetuksen nojalla annetut komission täytäntöönpanoasetukset (EU:n täytäntöönpanoasetukset) tulivat keväällä 2020 ja alkuvuonna 2021 voimaan kiireellisellä aikataululla, sillä niiden tavoitteena oli varmistaa tiettyjen kriittisten tuotteiden (henkilönsuojainten, lääkinnällisten laitteiden ja koronarokotteiden) riittävyys unionissa, jonka vuoksi vienti ilman vientilupaa kiellettiin. Toimivaltaisten viranomaisten tuli käsitellä vientilupahakemukset nopealla aikataululla ja ilmoittaa komissiolle päätöksistään myöntää tai hylätä hakemukset. EU:n täytäntöönpanoasetusten voimassaoloaika oli kestoltaan rajoitettu. Hallituksen esityksen valmistelu perustuu oikeuskanslerin sosiaali- ja terveysministeriölle antamaan lausuntoon, jonka mukaan vientilupa-asioiden käsittelyn toimivaltainen viranomainen pitäisi osoittaa lailla tilapäiseksikin jäävässä soveltamistilanteessa. Laissa nimettäisiin EU:n vientimenettelyasetuksessa ja sen nojalla annettavissa EU:n täytäntöönpanoasetuksissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen, joka olisi ulkoministeriö (kansainvälisen kaupan osaston vientivalvontayksikkö). Lisäksi laissa annettaisiin Tullille lain täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä. Laissa määriteltäisiin myös toimivaltaisen viranomaisen, Tullin ja muiden viranomaisten tehtävissä tarvittavat tietojen saantia ja tietojen luovuttamista koskevat velvoitteet. Esitys sisältäisi myös viittauksen rikoslakiin (rikoslain (39/1889) 46 luvun 1-3§:n rangaistus säännöstelyrikoksesta) ja muutoksenhakua koskevat säännökset.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen