Hallituksen esitys TEM/2022/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 85/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Nicoleta Kaitazis, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047067
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakia. Esityksen mukaan uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta alennettaisiin 7,5 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2022. Vuoden 2022 jakeluvelvoite olisi näin ollen 12 prosenttia. Lisäksi jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevaa sääntelyä lievennettäisiin väliaikaisesti. Ehdotuksen mukaan vuoden 2022 ylitäyttö voitaisiin huomioida kokonaisuudessaan seuraavan kalenterivuoden jakeluvelvoitetta laskettaessa. Esityksen tavoitteena on alentaa väliaikaisesti liikenteen polttoaineiden hintoja. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan kesällä 2022. Lain 5 b §:n 3 momentti olisi voimassa 31.12.2024 asti.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle esityksen laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksen mukainen jakeluvelvoitteen alentamisen 7,5 prosenttiyksiköllä arvioidaan vaikuttavan dieselin pumppuhintaan alentavasti noin 12 senttiä litralta. Esityksen arvioidaan kasvattavan välillisesti valmisteverotuloja liikenteen polttoaineista noin 75 miljoonalla eurolla vuodelta 2022. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: Jakeluvelvoitteen 7,5 %-yksikön alennus lisää päästöjä vuonna 2022 vajaalla 800 000 CO2 tonnilla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen