Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2022/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista ja direktiivin 2009/125/EY kumoamisesta

U 44/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Eriika Melkas, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047134
Asia
Asetusehdotuksella laajennettaisiin ekologisen suunnittelun alaa koskemaan tuotteita yleensä voimassa olevan sääntelyn kattamien energiaan liittyvien tuotteiden lisäksi. Komission ehdotuksen tavoitteena on tehdä kestävistä tuotteista normi EU:n markkinoilla ja pienentää niiden yleisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia, sekä tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja sisämarkkinoiden vahvistaminen. Asetusehdotus perustuisi nykyisen energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista annetun direktiivin sääntelyyn laajentaen sen soveltamisalaa kuitenkin merkittävästi. Asetusehdotus nojautuisi sääntelyssä suurelta osin eri tuoteryhmiä koskeviin komission antamiin delegoituihin säädöksiin, joilla annettaisiin yksityiskohtaisia vaatimuksia. Tuoteryhmäsääntelyn ohella merkittäviä uusia kokonaisuuksia olisivat digitaalista tuotepassia, tuotemerkintöjä ja myymättömien kuluttajatuotteiden tuhoamista koskevat säännökset.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetuksen täytäntöönpano edellyttäisi lainsäädäntötoimia lähinnä liittyen asetusehdotuksen 42 artiklan mukaisen viranomaisen nimeämiseen sekä seuraamuksiin. Taloudellisten vaikutusten määrällinen tai muu arviointi on vaikeaa johtuen siitä, ettei sääntelykokonaisuuden soveltamisala ole säädösvallan delegointia koskevista ehdotuksista johtuen selvillä. Yleisesti vaikutusten on arvioitu olevan monissa tapauksissa positiivisia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen