Hallituksen esitys VM/2022/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 77/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Pauliina Pitkänen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5530395
Asia
Euroopan komissio tulee antamaan väliaikaisesti voimassa olevan päätöksen Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettavien tai heidän käyttöönsä maksutta asetettavien tavaroiden tuonnille myönnettävästä vapautuksesta tuontitulleista ja arvonlisäverosta. Komissio toimitti jäsenvaltioille luonnoksen päätöksestä 19.4.2022. Komission päätöksen ja arvonlisäverolain mukainen vapautus ei kata tuontia seuraavia Suomessa tapahtuvia myyntejä eikä Suomessa valmistettujen tavaroiden täällä tapahtuvia myyntejä. Komission päätöksen mukainen verovapaus aiheuttaa siten kotimaisten hankintojen osalta kilpailuneutraalisuusongelman. Esityksen tavoitteena on tukea Ukrainan pakolaisille annettavaa materiaalista humanitaarista apua ja poistaa komission päätöksestä ja arvonlisäverotusta koskevista säännöksistä johtuva kotimaisia myyntejä koskeva neutraalisuusongelma. Arvonlisäverolakia muutettaisiin väliaikaisesti siten, että Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettaviksi tarkoitettujen tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista jäsenvaltioista tapahtuvat yhteisöhankinnat sekä tällaisiin tavaroihin liittyvät palvelut säädettäisiin verottomiksi. Verottomuus koskisi myyntejä yleishyödyllisille yhteisöille ja uskonnollisille yhdyskunnille. Näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero saataisiin vähentää. Verovapautus koskisi myös yleishyödyllisille yhteisöille, uskonnollisille yhdyskunnille, valtiolle, kunnille, hyvinvointialueille sekä vastaanottopalvelujen järjestäjille tehtyjä lahjoituksia vastaaviin tarkoituksiin. Tältä osin vapautus olisi tarpeen, jotta yritykset voisivat tehdä lahjoituksia näille toimijoille ilman velvollisuutta suorittaa oman käytön veroa tai näille toimijoille voitaisiin muutoin tehdä lahjoituksia ilman verokustannusta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan osin mahdollisimman pian ja osin 1.7.2022. Säännöksiä ehdotetaan sovellettaviksi taannehtivasti 24.2.2022 alkaen ja olemaan voimassa 31.12.2022 asti.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Vaikutukset julkiseen talouteen olisivat väliaikaisia, sillä ehdotetut muutokset olisivat voimassa 31.12.2022 asti. Esitys pienentäisi Suomen arvonlisäverotuottoa siltä osin kuin yleishyödyllisille yhteisöille ja uskonnollisille yhdyskunnille tai niille hyödykkeitä luovuttaville myytävien Ukrainan pakolaisille lahjoitettavaksi tarkoitettavien tavaroiden myyntihintoihin ei sisältyisi arvonlisäveroa. Muutoksen arvioidaan pienentävän arvonlisäverotuloja noin 1,3 miljoonaa euroa vuodessa. Verotuottovaikutusta syntyisi myös siltä osin kuin yritykset lahjoittavat vähennyskelpoiseen tarkoitukseen hankkimiaan tavaroita esityksessä mainituin ehdoin, eivätkä lakiehdotuksen johdosta joudu suorittamaan lahjoituksista oman käytön veroa. Tämän kaltaisia lahjoituksia ei ole tiedossa merkittävää määrää.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen