Valtioneuvoston kirjelmä VM/2022/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi päästökauppajärjestelmään, hiilirajamekanismiin ja jäännösvoittojen uudelleenkohdentamiseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä, sekä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi huhtikuun 30 päivänä 2021 annetun asetuksen (EU, Euratom) 2021/768 muuttamisesta Euroopan unionin uusia omia varoja koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta

U 39/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Johanna Makkonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295160587
Asia
Komissio antoi 14 päivänä maaliskuuta 2022 ehdotuksen neuvoston asetukseksi päästökauppajärjestelmään, hiilirajamekanismiin ja jäännösvoittojen uudelleenkohdentamiseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (ns. MAR-asetus) (COM(2022) 101 final) sekä ehdotuksen neuvoston asetukseksi huhtikuun 30 päivänä 2021 annetun asetuksen (EU, Euratom) 2021/768 muuttamisesta Euroopan unionin uusia omia varoja koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta (ns. IMSOR-asetus) (COM(2022) 102 final). Komission antamilla MAR- ja IMSOR-ehdotuksilla otettaisiin käyttöön ehdotettuja uusia omia varoja koskevat käytännön järjestelyt muun muassa tarvittavat valvonta-, seuranta- ja uudelleentarkastelutoimenpiteet. Asetusten tarkempi käsittely riippuu pitkälti ehdotettujen uusien omien varojen käsittelyn etenemisestä. Asetukset ovat pitkälti teknisluonteisia ja niitä valmistellaan sitä tilannetta varten, että ehdotetut uudet omat varat tulisivat hyväksytyiksi. Ehdotettujen säännösten hyväksyminen on siten riippuvainen uusien omien varojen ehdotusten hyväksymisestä ensin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotuksella ei arvioida olevan kokonaistaloudellisia vaikutuksia Suomelle. Ehdotettujen uusien omien varojen taloudellisia vaikutuksia on selostettu niitä koskevassa U-kirjelmässä U 22/2022 vp. Valtioneuvoston kirjelmässä U 22/2022 vp oletettiin, että uudet omat varat siirrettäisiin unionille kansallisten talousarvioiden kautta kansallisina maksuosuuksina. Komission MAR-ehdotuksen mukaan huutokauppapaikka kuitenkin tilittäisi päästökauppaan perustuvien omien varojen määrät, jotka on saatu päästöoikeuksien huutokaupasta (ns. todelliset tulot) suoraan unionille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen