Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2022/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin turvallisten yhteyksien ohjelman perustamiseksi vuosiksi 2023–2027 (turvallisten yhteyksien ohjelma)

U 42/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Jenni Tapio, Johtava asiantuntija p.+35 8295047089
Asia
Turvallisten yhteyksien ohjelman tavoitteena on perustaa satelliittiviestintäjärjestelmä, jolla pyritään varmistamaan maailmanlaajuisten turvallisten, joustavien ja häiriönsietokykyisten satelliittiviestintäpalvelujen tarjoaminen unionille ja jäsenvaltioiden valtiollisille toimijoille. Viranomaispalvelujen lisäksi ohjelman tarkoituksena olisi mahdollistaa myös kaupallisten palveluiden tarjoaminen perustettavan julkis-yksityisen kumppanuuden reunaehtojen mukaisesti.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Komissio on laatinut asetusehdotuksesta vaikutustenarvioinnin. Komission ehdotuksen mukaisesti unionin rahoitusosuus ohjelmaan vuosina 2021–2027 on 2,4 miljardia euroa. Ehdotus sisältää rahoitustapoja, joilla on vaikutusta myös Suomen EU-maksuun. Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta EU:n jäsenvaltioissa. Ehdotuksen mukaan komissio voi lisäksi antaa tiettyjä täytäntöönpanoasetuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen