Valtioneuvoston asetus SM/2022/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus Puolustusvoimien virka-avusta poliisille

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Heidi Aliranta, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488367
Asia
Uusi laki Puolustusvoimien virka-avusta poliisille (342/2022) tulee voimaan 15.6.2022. Se kumoaa voimassaolevan samannimisen lain (781/1980) ja sen nojalla annetun asetuksen Puolustusvoimien virka-avusta poliisille (782/1980). Puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetussa laissa on selkeytetty ja täsmennetty säännöksiä virka-avussa käytettävistä voimakeinoista ja niiden käytöstä. Ehdotettu valtioneuvoston asetus täydentää laissa olevaa sääntelyä. Asetuksessa säädetään tarkemmin sotilaan henkilökohtaisesta aseistuksesta virka-aputehtävissä sekä vaativaa virka-apua tukevasta aseistuksesta. Virka-apua koskevan uuden sääntelykokonaisuuden arvioidaan osaltaan parantavan poliisin kykyä ennakolta varautua sekä toisaalta välittömästi puuttua ihmisten henkeä tai terveyttä vakavasti vaarantaviin uhkiin ja rikoksiin. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.6.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Puolustusvoimien virka-avusta poliisille
Vaikutukset
Asetuksella ei ole itsenäisiä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen