Valtioneuvoston asetus SM/2022/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus Rajavartiolaitoksen vaativasta virka-avusta poliisille

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Anne Ihanus, Lainsäädäntöneuvos p.029 5421608
Asia
Laki rajavartiolain muuttamisesta (343/2022) tulee voimaan 15.6.2022. Lakimuutokset koskevat Rajavartiolaitoksen poliisille antamaa vaativaa virka-apua ja vastaavat siltä osin samaan aikaan voimaan tulevan Puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain (342/2022) säännöksiä. Rajavartiolaissa on selkeytetty ja täsmennetty säännöksiä vaativassa virka-avussa käytettävistä voimakeinoista ja niiden käytöstä. Ehdotettu valtioneuvoston asetus täydentää laissa olevaa sääntelyä. Asetuksessa säädetään tarkemmin vaativaa virka-apua tukevasta aseistuksesta. Vaativaa virka-apua koskevan uuden sääntelykokonaisuuden arvioidaan osaltaan parantavan poliisin kykyä ennakolta varautua sekä toisaalta välittömästi puuttua ihmisten henkeä tai terveyttä vakavasti vaarantaviin uhkiin ja rikoksiin. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.6.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Rajavartiolaitoksen vaativasta virka-avusta poliisille
Vaikutukset
Asetuksella ei ole itsenäisiä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen