Hallituksen esitys PLM/2022/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Puolustusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

HE 80/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Timo Tuurihalme, Hallitussihteeri p.029 5140119
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetuttua lakia ja ampuma-aselakia. Muutosten tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä laajemmin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ampuma-aseiden käyttäminen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänään järjestämässä ampumakoulutuksessa. Lisäksi tarkoituksena on mahdollistaa monipuolisemman ampumakoulutuksen järjestäminen kyseisessä toiminnassa. Edelleen tarkoituksena on mahdollistaa Maanpuolustus-koulutusyhdistykselle osallistujien lähettäminen ulkomaisten asevoimien ja kansainvälisten organisaatioiden järjestämään sotilaalliseen koulutukseen sekä tarkentaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ulkomailla järjestämän koulutuksen sääntelyä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan heinäkuussa 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Lakimuutosten toimeenpanon suunniteltu taloudellinen vaikutus Puolustusvoimille on arviolta noin 960.000 – 1.060.000 euroa vuodessa valtion talousarvion momentilta 27.10.01 (Puolustusvoimien toimintamenot). Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen valtionavustuksen korottamisena on arvioitu olevan enintään 2.963.000 euroa valtion talousarvion momentilta 27.10.50 (Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen. Hallituksen esityksen kokonaisvaikutus puolustusministeriön toimialalla olisi näin ollen enintään 4.023.000 euroa. Tämä lisämäärärahatarve syntyy vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan kapasiteetin lisäämisestä eli tosiasiallisesti toiminnasta, ei tämän hallituksen esityksen sisältämien lakiesitysten voimaansaattamisesta. Tässä esitetyt taloudelliset vaikutukset on otettu huomioon vuoden 2022 lisätalousarvioesityksessä numero 2 (LTAE II). Rajavartiolaitoksen osalta lisäkustannuksen arvioidaan olevan muutamia kymmeniä tuhansia euroja, jonka kattamiseen ei liity välitöntä lisämäärärahatarvetta. VIRANOMAISVAIKUTUKSET Lakimuutosten arvioidaan mahdollistavan Maanpuolustuskoulutusyhdistysten ampuma-aseiden kohdentamisen sellaisille alueille, joissa ei ole Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen koulutusresursseja. SUKUPUOLIVAIKUTUKSET Miehiin kohdistuvasta asevelvollisuudesta johtuen maanpuolustukseen liittyvä lainsäädäntötyypillisesti vaikuttaa enemmän miehiin kuin naisiin. Sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen sisältyy kuitenkin myös pääosin asepalvelusta käymättömille naisille tarkoitettuja kursseja ja nämä kurssit ovat merkittävässä roolissa maanpuolustustyön tunnetuksi tekemisessä naisten keskuudessa. Muutokset hyödyttävät myös asepalvelusta suorittamattomia naisia siten, että valtionavustuksella tuettavia kursseja olisi paremmin tarjolla myös heille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen