Hallituksen esitys STM/2022/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta

HE 86/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Milla Mustamäki, Hallitussihteeri p.029 5163261
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikenneturvallisuusmaksusta annettua lakia ja liikennevakuutuslakia. Esityksen mukaan liikennevakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöiden maksamaa liikenneturvallisuusmaksua korotettaisiin. Jatkossa liikenneturvallisuusmaksu olisi nykyisen 1 prosentin asemesta 1,3 prosenttia vakuutusyhtiön vuosittain liikennevakuutuksesta saamasta maksutulosta. Liikennevakuutuslakia muutettaisiin Liikennevakuutuskeskuksen tehtävien osalta. Esityksen mukaan Liikennevakuutuskeskus toimisi liikennevakuutuksen maksukyvyttömyyselimenä. Esityksellä pantaisiin tältä osin täytäntöön osa moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan direktiivin uusista säännöksistä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen