Valtioneuvoston asetus STM/2022/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Aki Lindén
Esittelijä
Kaisu Harju-Kolkka, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5163245
Asia
Asetusehdotuksessa esitetään, että sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksaa korotetaan 5,3 prosentilla väliaikaisesti 1.7.2022–31.12.2022. Korotus kohdistettaisiin saman prosenttiluvun mukaisesti kaikkiin asetuksessa mainittuihin korvausperusteisiin. Korotus perustuisi sairaankuljetuksen kustannusindeksin muutokseen maaliskuun 2021 ja maaliskuun 2022 välillä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2022 ja olemaan voimassa vuoden 2022 loppuun.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Sairaankuljetuksen korvaustaksan väliaikainen korottaminen 5,3 prosentilla lisäisi sairausvakuutuksen matkakorvausmenoja arvioilta 3,1 miljoonalla eurolla. Korotusmeno rahoitetaan väliaikaisesti sairausvakuutusrahaston vähimmäismäärällä. Näin ollen esityksen kustannusvaikutukset tulisivat huomioiduksi vuoden 2023 valtion talousarviossa ja vakuutettujen sairaanhoitomaksussa. Ehdotettu muutos lisää valtion rahoitusosuutta sairausvakuutusmenoista seuraavasti. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista mom. 33.30.60 lisäystä, 2,1 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen