Valtioneuvoston asetus STM/2022/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2022 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Aki Lindén
Esittelijä
Kaisu Harju-Kolkka, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5163245
Asia
Asetusehdotuksessa esitetään, että asetuksen mukaisia enimmäishintoja korotetaan 5,8 prosentilla. Korotus kohdistettaisiin saman prosenttiluvun mukaisesti kaikkiin asetuksessa mainittuihin hintoihin. Korotus perustuisi taksiliikenteen kustannusindeksin muutokseen maaliskuun 2021 ja maaliskuun 2022 välillä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2022 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Jos kilpailutetut hinnat nousevat vastaavasti kuin asetuksen mukainen enimmäishinta, ehdotetun korotuksen vaikutus taksimatkojen korvausmenoihin tulisi olemaan noin 6,7 miljoonaa euroa. Korotusmeno rahoitetaan väliaikaisesti sairausvakuutusrahaston vähimmäismäärällä. Näin ollen esityksen kustannusvaikutukset tulisivat huomioiduksi vuoden 2023 valtion talousarviossa ja vakuutettujen sairaanhoitomaksussa. Ehdotettu muutos lisää valtion rahoitusosuutta sairausvakuutusmenoista seuraavasti: Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista mom. 33.30.60 lisäystä, enintään 4,5 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen