Muutos lautakunnan kokoonpanossa OM/2022/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Oikeusministeriö

Jäsenen nimittäminen oikeudenkäyntiavustajalautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2022-31.12.2024

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Kirta Heine, Hallitusneuvos p.029 5150214
Asia
Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 3 §:n mukaan luvan myöntämistä oikeudenkäyntiasiamiehenä- ja avustajana toimimiseen sekä luvan peruuttamista ja seuraamusmaksun määräämistä varten on riippumaton oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Valtioneuvosto on 10.10.2019 tekemällään päätöksellä asettanut oikeudenkäyntiavustajalautakunnan toimikaudeksi 1.1.2020-31.12.2024. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan jäsen hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner on pyytänyt eroa tehtävästä 1.8.2022 lukien. Korkein oikeus on nimennyt ehdokkaiksi Itä-Suomen hovioikeuden presidentti Antti Savelan ja Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvos Antti Vaittisen.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron oikeudenkäyntiavustajalautakunnan jäsenelle hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prennerille 1.8.2022 lukien ja nimittää oikeudenkäyntiavustajalautakunnan jäseneksi hovioikeuden presidentti Antti Savelan toimikaudeksi 1.8.2022-31.12.2024
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio