Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma UM/2022/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2022 17.50

Ulkoministeriö

a) Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta ja valtioneuvoston selonteosta Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon (VNS 1/2022 vp, VNS 3/2022 vp – EK 23/2022 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä kannanotto

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Tanja Jääskeläinen, Ulkoasiainneuvos p.029 5350303
Asia
Eduskunta on kirjelmässään EK 23/2022 vp hyväksynyt selontekojen VNS 1/2002 vp ja VNS 3/2022 vp johdosta ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (UaVM 5/2022 vp) mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunta yhtyy valtioneuvoston kantaan, jonka mukaisesti Suomi hakee Pohjois-Atlantin liiton (North Atlantic Treaty Organisation, Nato) jäsenyyttä. Lisäksi kannanotossa edellytetään, että eduskunta saa ajantasaisesti tietoa jäsenyyshakemuksen käsittelyn etenemisestä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta ja valtioneuvoston selonteosta Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin presidentin toimivaltaan kuuluvissa asioissa, ja ryhtyy kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin valtioneuvoston toimivaltaan kuuluvissa asioissa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen