Hallituksen esitys VM/2022/96

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi

HE 82/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Jukka Vanhanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530239
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia, lakia verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta sekä verotusmenettelystä annettua lakia. Kiinteistöverolaissa säädettäisiin vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa sovellettavasta maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotuesta. Tuki myönnettäisiin hakemuksesta alentamalla maatalouden harjoittajan omistamista tuotantorakennuksista suoritettavaa veroa enintään 35 000 eurolla. Verohallinto poistaisi kiinteistöveron maksuvelvoitteen alennusta vastaavalta osalta ja palauttaisi suoritetun veron. Tuen edellytyksenä olisi, että tiettyjen tuotantopanosten osuus maatalouden tietyistä menoista on vähintään 15 prosenttia. Tukea ei voitaisi myöntää Ukrainan sodan johdosta asetettujen pakotteiden vastaisesti. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa säädettäisiin eräät yli 10 000 euron määräisiä tukia koskevat tiedot julkisiksi ja verotusmenettelystä annettuun lakiin lisättäisiin säännökset tuen toimeenpanoa varten tarpeellisia tietoja koskevasta muistiinpanovelvollisuudesta. Tuki perustuu Euroopan komission hyväksymiin tilapäisiin valtiontukisääntöihin talouden tukemiseksi Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.8.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
Maatalouden tuotantorakennuksista määrätystä verosta, 15,8 miljoonaa euroa vuonna 2021, vain vähäisen osan arvioidaan jäävän tuen ulkopuolelle. Kuntien kiinteistöverotulot alenisivat vastaavasti. Kiinteistöveron alentaminen pienentäisi tuloverotuksen vähennyspohjaa kasvattaen staattisesti tarkastellen valtion ansio- ja pääomatuloveron tuottoa verovuodelta 2022 noin 2 miljoonalla eurolla ja kunnallisverokertymää noin 2,5 miljoonalla eurolla. Seurakuntien ja kansaneläkelaitoksen osuudet muutoksesta arvioidaan vähäisiksi. Vaikutus yhteisöveron kertymään arvioidaan samoin vähäiseksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen