Hallituksen esitys UM/2022/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Ulkoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta

HE 87/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Krista Oinonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351172
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta New Yorkissa 20.12.2006 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen sekä lain yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi ja lain rikoslain 11 luvun muuttamisesta. Yleissopimus on yksi YK:n yhdeksästä keskeisestä ihmisoikeussopimuksesta. Yleissopimuksessa velvoitetaan osapuoli varmistamaan, että tahdonvastaisen katoamisen toteuttaminen on sen rikosoikeuden mukaan rangaistava teko. Yleissopimukseen sisältyy lisäksi määräyksiä lainkäyttövallasta, rangaistuksista, kansainvälisestä oikeusavusta, luovuttamisesta, vapaudenmenetyksestä, vapautensa menettäneiden ja heidän omaistensa oikeuksista sekä uhrien oikeudesta korvauksiin. Yleissopimukseen sisältyy myös lapsia koskevia erityisiä määräyksiä. Suomi tekisi varauman adoption kumoamista koskevaan yleissopimuksen määräykseen. Yleissopimuksella perustetaan tahdonvastaisia katoamisia käsittelevä komitea. Osapuoli voi ratifioidessaan yleissopimuksen tunnustaa komitean toimivallan käsitellä yksityishenkilöiden tekemiä valituksia tai valtiovalituksia. Suomen tarkoituksena on sitoutua molempiin menettelyihin ja antaa näitä koskevat selitykset. Yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 23.12.2010. Suomen osalta yleissopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, kun Suomen ratifioimiskirja on talletettu. Esitykseen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta
Vaikutukset
VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Yleissopimus, etenkin sen valitusmekanismit sekä raportointi- ja koulutusvaatimukset, lisäisivät jonkin verran viranomaisten tehtäviä. Kuitenkin arvioidaan, että uudet tehtävät voitaisiin hoitaa nykyisin resurssein tarvittaessa mahdollisin tehtäväjärjestelyin. Yleissopimuksen johdosta säädettävän uuden rikosnimikkeen vaikutukset oikeudenhoidon viranomaisiin ovat vaikeasti arvioitavissa. Yleisesti voidaan todeta, että ulkomailla tehdyt kansainväliset rikokset, jollainen myös ehdotettu tahdonvastaisen katoamisen toteuttaminen olisi, voivat kuitenkin olla tutkinnallisesti ja näyttökysymyksiltään huomattavan vaativia. Niiden käsittely voisi siksi edellyttää huomattavia resursseja. Kysymys olisi kuitenkin poikkeuksellisista, tunnusmerkistöltään moniulotteisista rikoksista. VAIKUTUKSET PERUS- JA IHMISOIKEUKSIIN: Yleissopimuksen hyväksyminen vahvistaisi oikeusvaltioperiaatetta, yksilön oikeuksia sekä ihmisoikeuksien kansainvälistä valvontaa sekä Suomen ihmisoikeusperusteista ulkopoliittista linjaa. VAIKUTUKSET LAPSIIN: Yleissopimukseen ehdotetaan tehtäväksi varauma adoption kumoamista koskevaan määräykseen, sillä adoption pysyvyyden katsotaan olevan lapsen edun mukaista ja Suomessa painopiste on adoption ennakkovalvonnassa. Koska varaumalla säilytettäisiin nykytila, sillä ei olisi konkreettisia vaikutuksia lapsen oikeuksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen